مدیریتدکتری

استعداد تحصیلی

مدرسان شريف در راستاي كمك به دستيابي فرصت‌هاي آموزشي برابر در سراسر كشور و با استفاده از متخصصان مجرب IT و همچنين استفاده از فناوري‌هاي نوين نرم‌افزاري و سخت‌افزاري اقدام به برگزاري كلاس‌هاي مجازي در مقاطع تحصيلي مختلف نموده است.

نام استاد: مهندس مشهدی
تعداد ساعت: 40
تاریخ شروع: 96/7/6
ساعت و روزهاي تشكيل كلاس:9 الی 13 پنجشنبه ها

مشاهده کامل جزئیات
استعداد تحصیلی
موجود

زبان عمومی

مدرسان شريف در راستاي كمك به دستيابي فرصت‌هاي آموزشي برابر در سراسر كشور و با استفاده از متخصصان مجرب IT و همچنين استفاده از فناوري‌هاي نوين نرم‌افزاري و سخت‌افزاري اقدام به برگزاري كلاس‌هاي مجازي در مقاطع تحصيلي مختلف نموده است.

نام استاد: دکتر فتحی
تعداد ساعت: 40
تاریخ شروع: 96/7/5
ساعت و روزهاي تشكيل كلاس: 16:30 الی 19:30 چهارشنبه ها

مشاهده کامل جزئیات
زبان عمومی
موجود

آمار

مدرسان شريف در راستاي كمك به دستيابي فرصت‌هاي آموزشي برابر در سراسر كشور و با استفاده از متخصصان مجرب IT و همچنين استفاده از فناوري‌هاي نوين نرم‌افزاري و سخت‌افزاري اقدام به برگزاري كلاس‌هاي مجازي در مقاطع تحصيلي مختلف نموده است.

نام استاد: دکتر هواسی
تعداد ساعت: 40
تاریخ شروع: 96/6/30
ساعت و روزهاي تشكيل كلاس:14 الی 18 پنجشنبه ها

مشاهده کامل جزئیات
آمار
موجود

ریاضی عمومی

مدرسان شريف در راستاي كمك به دستيابي فرصت‌هاي آموزشي برابر در سراسر كشور و با استفاده از متخصصان مجرب IT و همچنين استفاده از فناوري‌هاي نوين نرم‌افزاري و سخت‌افزاري اقدام به برگزاري كلاس‌هاي مجازي در مقاطع تحصيلي مختلف نموده است.

نام استاد: مهندس عزیزی 
تعداد ساعت: 40
تاریخ شروع: 96/7/17
ساعت و روزهاي تشكيل كلاس: 15:30 الی 19 دوشنبه ها

مشاهده کامل جزئیات
ریاضی عمومی
موجود