مدیریتدکتری

استعداد تحصیلی دکتری

مدرسان شريف در راستاي كمك به دستيابي فرصت‌هاي آموزشي برابر در سراسر كشور و با استفاده از متخصصان مجرب IT و همچنين استفاده از فناوري‌هاي نوين نرم‌افزاري و سخت‌افزاري اقدام به برگزاري كلاس‌هاي مجازي در مقاطع تحصيلي مختلف نموده است.

نام استاد: مهندس مشهدی
تعداد ساعت: 40
تاریخ شروع: 1397/07/19
ساعت و روزهاي تشكيل كلاس:پنجشنبه ساعت 9 الی 12:30

مشاهده کامل جزئیات
استعداد تحصیلی دکتری
موجود

زبان عمومی

مدرسان شريف در راستاي كمك به دستيابي فرصت‌هاي آموزشي برابر در سراسر كشور و با استفاده از متخصصان مجرب IT و همچنين استفاده از فناوري‌هاي نوين نرم‌افزاري و سخت‌افزاري اقدام به برگزاري كلاس‌هاي مجازي در مقاطع تحصيلي مختلف نموده است.

نام استاد: دکتر تقدمی
تعداد ساعت: 40
تاریخ شروع:1397/07/23
 ساعت و روزهاي تشكيل كلاس: دوشنبه ساعت 16:30 الی 19

مشاهده کامل جزئیات
زبان عمومی
موجود

آمار

مدرسان شريف در راستاي كمك به دستيابي فرصت‌هاي آموزشي برابر در سراسر كشور و با استفاده از متخصصان مجرب IT و همچنين استفاده از فناوري‌هاي نوين نرم‌افزاري و سخت‌افزاري اقدام به برگزاري كلاس‌هاي مجازي در مقاطع تحصيلي مختلف نموده است.

نام استاد: دکتر هواسی
تعداد ساعت: 40
تاریخ شروع: 1397/07/19
ساعت و روزهاي تشكيل كلاس : پنجشنبه ساعت 15 الی 19

مشاهده کامل جزئیات
آمار
موجود

ریاضی عمومی

مدرسان شريف در راستاي كمك به دستيابي فرصت‌هاي آموزشي برابر در سراسر كشور و با استفاده از متخصصان مجرب IT و همچنين استفاده از فناوري‌هاي نوين نرم‌افزاري و سخت‌افزاري اقدام به برگزاري كلاس‌هاي مجازي در مقاطع تحصيلي مختلف نموده است.

نام استاد: مهندس عزیزی 
تعداد ساعت: 40
تاریخ شروع: 1397/08/22
ساعت و روزهاي تشكيل كلاس: سه شنبه ساعت 15:30 الی 19

مشاهده کامل جزئیات
ریاضی عمومی
موجود