پرستاریپرستاری

6 مرحله آزمون اینترنتی پرستاری

از سال 1390 ، موسسه مدرسان شریف در کنار سایر خدمات خود با توجه به درخواست های بی شمار داوطلبان برای تعداد آزمون های بیشتر با در نظر گرفتن شرایط داوطلبان ، اقدام به برگزاری 6 مرحله آزمون اینترنتی در سراسر کشور می کند.

آزمون های آزمایشی اینترنتی به همراه آزمون های آزمایشی حضوری ارائه می شود و به صورت تک قابل فروش نمی باشد.

مشاهده کامل جزئیات
6 مرحله آزمون اینترنتی پرستاری
موجود