آزمونهای اینترنتی

از سال 1390 ، موسسه مدرسان شریف در کنار سایر خدمات خود با توجه به درخواست های بی شمار داوطلبان برای تعداد آزمون های بیشتر با در نظر گرفتن شرایط داوطلبان ، اقدام به برگزاری آزمون اینترنتی در سراسر کشور می کند.
برای داوطلبان پس از هر آزمون،کارنامه اینترنتی صادر شده و داوطلبان می توانند شرایط خود را در آزمون هایی غیر از آزمون های آزمایشی حضوری نیز بسنجند.